Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

Allmänna villkor iBoxen ”Boka lucka”

1. Allmänt

 • 1.1
  iBoxen Infrastruktur Sverige AB, organisationsnummer 559254-3705 (”Bolaget”), och andra bolag i Bolagets koncern tillhandahåller ett rikstäckande neutralt nätverk av smarta leverans­boxar (”iBox”) genom vilket iBoxen, i samarbete med transportörer och andra samarbetspartners, möjliggör för Kunden att administrera ta emot, lämna och skicka paket­ till och från olika parter (”leverans­tjänsten”) samt få tillgång till andra tjänster så som ”Boka Lucka”.
 • 1.2

  ”Boka Lucka” (”Tjänsten”) är en tjänst där konsumenter (avsändare) (”Kund”) kan boka en lucka (”Lucka”) i en iBox som vid ett senare tillfälle kan öppnas av en mottagare som Kunden identifierat som mottagare genom dennes mobilnummer (”Mottagare”).

 • 1.3

  Tjänsterna riktar sig till privatpersoner över 18 år och till konsumenter som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

 • 1.3
  Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) gäller för Tjänsten ”Boka Lucka” där Kunden är Bolagets direkta avtalspart.
 • 1.4
  Avtalet ingås på svenska och ett nytt avtal anses ingås i samband med varje bokning av Lucka på sätt som närmare beskrivs i punkt 2.

2. Bokning av Lucka och avtalets ingående

 • 2.1
  För att använda Tjänsten bokar Kunden en Lucka genom Bolagets mobilapplikation (”Applikationen”). Tjänsten finns tillgänglig på de platser där det vid var tid finns iBoxar placerade, vilket anges i listan ”Här fungerar iBoxen” som finns i Applikationen eller på Bolagets webbplats (www.iboxen.se) (”Webbplatsen”). I samband med bokning anger Kunden vilken iBox denna önskar boka, storlek på Lucka och anger telefonnummer till Mottagaren.
 • 2.2
  För att göra en bokning trycker Kunden på ”Boka & Betala”. Därmed uppkommer bindande beställning (anbud) från Kunden som därmed anses godkänna att bli bunden av dessa Allmänna villkor. Bindande avtal för enskild beställning uppkommer när Kundens beställning har bekräftats i Applikationen av Bolaget (accept).
 • 2.3
  Kunden kan nyttja Luckan till dess Mottagaren öppnar Luckan men maximalt 24 timmar.
 • 2.4
  Efter bokningen kan Kunden, när denne befinner sig i närheten av bokad iBox, öppna Luckan genom att legitimera sig med mobilt BankID. I samband därmed skickas ett sms till Mottagaren om att en försändelse finns tillgänglig för upphämtning i bokad iBox.
 • 2.5
  Mottagaren kan öppna Lucka genom att legitimera sig med mobilt BankID när denne befinner sig vid bokad iBox. Kunden får då ett sms som bekräftar att Mottagaren har öppnat Luckan, varvid Tjänsten är fullgjord. Därefter kan varken Kunden eller Mottagaren öppna Luckan.
 • 2.6
  Det är Kundens ansvar att säkerställa att Mottagaren (eller Kunden) tömmer Luckan inom tidsramen enligt punkt 2.3.
 • 2.7
  Bolaget har rätt att neka Kunden att boka Lucka om (i) Kunden vid upprepade tillfällen har brutit mot dessa Allmänna villkor, (ii) Kunden vid tidigare tillfällen använt iBox på ett sätt som kan skada Bolaget eller tredje man, (iii) Kunden tidigare har varit i dröjsmål med eller inte erlagt betalning för Tjänsten, eller (iv) iBoxen vid en samlad bedömning har skäl att tro att Kunden avser nyttja iBox i strid med punkt 5.5 nedan.

3. Priser, avgifter och betalning

 • 3.1
  För Tjänsten finns tre prisnivåer som utgår från storleken på Lucka som bokas (S, M och L). Aktuella priser för respektive nivå framgår av vid var tid gällande prislista finns i Applikationen eller på Webbplatsen. Alla priser anges i svenska kronor och inklusive mervärdesskatt.
 • 3.2
  Betalning sker via Swish, kort eller annan av Bolaget anvisad betalningsmetod.
 • 3.3
  Betalning ska som huvudregel erläggas i samband med bokning av Lucka. Om Bolaget erbjuder betalning i efterskott har Bolaget rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess att full betalning har erlagts om Kunden är i dröjsmål med betalning. Bolaget förbehåller sig rätten att ta ut en påminnelseavgift om 60 kronor per betalningspåminnelse vid försenad eller utebliven betalning och 180 kronor för eventuellt inkassokrav. Bolaget har också rätt till ersättning för kostnader (såsom betalningspåminnelse och inkassokrav) för indrivning av förfallet belopp.
 • 3.4
  Bolaget har rätt att fakturera Kunden för sådana extra kostnader som Bolaget åsamkas vid Kundens brott mot dessa Allmänna villkor, exempelvis saneringskostnader och kostnad för omhändertagande av försändelse.

4. Tillgänglighet och funktionalitet

 • 4.1
  iBoxar och Bolagets övriga infrastruktur är normalt tillgängliga dygnet runt, med undantag för planerade driftstopp för uppgraderingar, uppdateringar och underhåll. Sådana planlagda driftstopp som Bolaget bedömer kan komma att påverka leverans­en av Tjänsten ska Bolaget meddela Kunden om i Applikationen. Kunden är införstådd med att programvara aldrig kan testas i alla tänkbara situationer och att avvikelser från avtalad funktionalitet samt oförutsedda fel och avbrott kan uppstå. Bolaget förbehåller sig rätten att uppdatera Applikationen med nya funktioner eller i övrigt ändra Applikationen eller Tjänsten för att t.ex. anpassa den till ny teknik, ny säkerhetsstandard, ny lagstiftning eller nya administrativa rutiner.
 • 4.2

  I den mån Bolaget har redovisat i Applikationen att det pågår en driftstörning eller att ett driftstopp har planerats för en viss iBox ansvarar Bolaget inte för funktionaliteten i denna iBox kan nyttjas till fullo under angiven tidsperiod.

5. Förutsättningar för användning av Tjänsten och Kundens ansvar

 • 5.1

  En förutsättning för att Kunden ska kunna nyttja Tjänsten är att Kunden har registrerat sig som användare hos Bolaget genom Applikationen eller på annat av Bolaget anvisat sätt. Kunden ansvarar för att Kundens uppgifter är korrekta inför varje bokning av Lucka.

 • 5.2
  Användning av Tjänsten förutsätter att Kunden vid användning av Applikationen har aktiverat funktionen ”Bluetooth” och ”tillåt pushnotiser” i sin mobiltelefon, eller annan av Bolaget anvisad teknisk lösning, samt att Kunden har ett giltigt mobilt Bank-ID. Kunden ansvarar också för att av Kunden använd teknisk utrustning (t.ex. mobiltelefon) fungerar korrekt och vid var tid är kompatibel med iBoxar, Applikationen och annan infrastruktur för Tjänsten. Kunden ansvarar också för att Applikationen är uppdaterad. De prestandakrav som vid var tid är tillämpliga i förhållande till iBoxar, Tjänsten och Applikationen beskrivs på Webbplatsen.
 • 5.3
  Kunden ska före bokning av Lucka säkerställa att även Mottagaren uppfyller de i punkt 5.2 angivna krav för att Mottagaren ska kunna öppna Lucka.
 • 5.4
  Om Kunden använder Applikationens positioneringsfunktion ska Kundens säkerställa att den föreslagna iBoxen stämmer överens med var Kunden befinner sig och ansvarar för att Lucka i rätt iBox bokas. Bolaget ansvarar inte för att fel iBox har valts av Kunden och ingen återbetalning kommer ske för sådant misstag från Kundens sida.
 • 5.5
  Kunden ansvar för att försändelser som placeras i Lucka inte skadar Bolaget. Kunden ansvarar för att försändelser, som placeras i Lucka, inte innehåller:

  • (a) explosivt, brand-, miljö- eller hälsofarligt gods, eller gods som på annat sätt kan orsaka skada eller annan olägenhet i eller vid en iBox, Luckor eller omgivningen,
  • (b) dyrbart och stöldbegärligt innehåll som har ett värde som överstiger 2.500 kronor, t.ex. guld, silver, ädelstenar, elektronik, mynt, sedlar och i var mans hand gällande värdepapper.
  • (c) växter, färskvara eller annat gods som kräver kyla eller värme utöver normal transporthantering,
  • (d) döda och levande djur,
  • (e) smittförande ämnen, kategori A (UN 2814, UN 2900),
  • (f) biologiskt ämne kategori B (UN 3373) som inte är förpackad enligt ICAO-TI och IATA- DGR:s förpackningsinstruktion PI 650,
  • (g) övriga medicinska och biologiska prover som inte är förpackade på ett säkert sätt (se Folkhälsomyndighetens anvisningar),
  • (h) gods vilket enligt lag omfattas av restriktioner gällande införsel till eller utförsel från Sverige;
  • (i) alkoholhaltiga drycker och narkotiska preparat (som inte omfattas av punkt j nedan),
  • (j) alla typer av gods som är olagliga enligt lag att inneha, förvara eller disponera över utan särskilt tillstånd eller vars innehav annars är belagt med straffansvar, såsom illegala droger, vapen, vapendelar och ammunition, stöldgods och
  • (k) mänskliga kvarlevor.
 • 5.6
  Kunden ansvarar för eventuella bokningsrelaterade fel, ej tömd Lucka, eller dennes felaktiga kommunikation med/felaktigt angivna kontaktuppgifter till Mottagaren. Bolaget förhåller sig neutral i tvister mellan Kund och Mottagare. Dock kan Bolaget efter egen bedömning och i valfri utsträckning tillhandahålla information till de tvistande parterna.
 • 5.7
  Kunden ska ersätta Bolaget för de kostnader som uppkommer till följd av att Kunden inte efterlever dessa Allmänna villkor, t.ex. kostnaden för Bolaget att tömma Luckan i Kundens ställe. Försändelser som bedöms innehålla olagligt gods kommer att anmälas till Polisen. iBoxen kan även komma att anmäla hittegods till Polisen.
 • 5.8
  För det fall Kunden inte har tömt Lucka inom den i punkt 2.3 angivna tidsramen har iBoxen rätt att hålla kvar försändelsen till dess att Kunden har betalt eller annars har ställt godtagbar säkerhet för betalningen.

6. Ångerrätt

 • 6.1
  För varje köp har Kunden ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda Avtalet genom att meddela Bolagets kundtjänst om detta inom 14 dagar från köpet. Ångerrätten är dock begränsad på det sätt som framgår nedan.
 • 6.2
  Vid köp av Tjänsten genom Applikationen godkänner Kunden att Tjänsten påbörjas direkt vid beställningen. Kunden samtycker också till att det inte finns någon ångerrätt när Tjänsten har fullgjorts.
 • 6.3
  I den mån Kunden ångrar sitt köp innan Tjänsten har fullgjorts ska Kunden ersätta Bolaget med en proportionell andel av det avtalade priset, i den mån priset är skäligt, för den del Tjänsten som har utförts innan Kunden utövade ångerrätten. Om Kunden har öppnat Lucka och placerat försändelsen i iBox är den proportionerliga andelen av priset det pris Kunden har åtagit sig att betala eftersom Bolaget har utfört sin huvudsakliga prestation som består i ett erbjuda öppning, utskick av sms till Mottagare och ytterligare en öppning. Luckan måste i en sådan situation öppnas (antingen av Kunden eller Mottagaren) en gång till för att plocka ut försändelsen, vilket innebär att Tjänsten i allt väsentligt måste fullgöras om Kunden har gjort första öppningen av Luckan.
 • 6.4
  Eventuell återbetalning sker med samma betalsätt som användes vid beställningstillfället. Återbetalning görs snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att Bolaget har mottagit Kundens meddelande om utövande av ångerrätt. I förekommande fall kommer Bolaget, innan återbetalning, att göra avdrag för delvis utförd Tjänst enligt ovan.
 • 6.5
  Kunden ska i samband med att denne meddelar sin önskan om att nyttja sin ångerrätt kontakta Bolagets kundtjänst och uppge sitt namn, sitt telefonnummer och andra uppgifter om sin beställning. Kunden kan istället välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket har tagit fram. Blanketten finns tillgänglig på Konsumentverkets webbsida eller genom att klicka här.

7. Reklamation

Om Kunden anser att Tjänsten har utförts felaktigt eller debitering gjorts på ett felaktigt sätt ska Kunden inom skälig tid reklamera detta genom att kontakta Bolaget och beskriva felet. Reklamationer som görs inom 2 månader från det att Kunden har upptäckt felet anses alltid ha lämnats inom skälig tid.

8. Bolagets ansvar

 • 8.1
  Bolaget ansvarar gentemot Kunden är begränsat till ersättning för direkta skador. iBoxens sammantagna ersättningsskyldighet ska inte överstiga 2.500 kronor för varje bokning.
 • 8.2
  Ansvarsbegränsningen i punkt 8.1 gäller dock inte i den mån de gäller personskador, är orsakad av grov vårdslöshet eller uppsåt från Bolagets sida eller annars inte kan begränsas enligt lag.

9. Avtalstid

Det avtal som ingås mellan Kunden och Bolaget för en viss bokning av Lucka enligt punkt 2 gäller till dess Tjänsten har fullgjorts (dvs. till dess att bokningen av en Lucka löper ut eller har öppnats av Mottagaren). Oavsett om avtalet har löpt ut gäller Kundens lagstadgade rättigheter såsom reklamationsrätten enligt lag.

10. Befrielsegrunder (Force Majeure)

I händelse av omständighet som står utanför Bolagets kontroll som Bolaget inte skäligen kunde ha räknat med vid ingåendet av avtalet och skäligen inte heller kunde ha undvikit eller övervunnit och som förhindrar Bolaget att utföra sina åtaganden inom utsatt tid eller alls ska detta inte anses vara ett brott mot dessa Allmänna villkor, och Bolaget ska vara befriad från skadestånd eller andra påföljder.

11. Personuppgiftsbehandling

Kundens integritet är viktig för Bolaget. Läs mer om behandling av personuppgifter och cookies i Bolagets integritetspolicy respektive cookiepolicy.

12. Ändringar

 • 12.1
  Bolaget kan från tid till annan komma att uppdatera dessa Allmänna villkor. Den version av dessa Allmänna villkor som gällde när Kundens beställning gjordes kommer dock alltid att tillämpas i förhållande till den beställningen.
 • 12.2
  Dessa Allmänna villkor uppdaterades senast den 2 mars 2022.

13. Alternativt tvistlösningsförfarande

Ifall en tvist inte kan lösas i samförstånd med Bolagets kundtjänst och Kunden, kan Kunden klaga hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Kunden kan kontakta ARN via deras webbplats www.arn.se eller genom att skicka brev till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Kunden kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du finner här: www.ec.europa.eu/odr.

14. Tillämplig lag och tvist

 • 14.1
  Svensk lag gäller vid tillämpning av dessa Allmänna villkor. Tvister med anledning av dessa Allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol i Sverige.

15. Företagsinformation

Adress: Tulegatan 2, 113 58, Stockholm

Organisationsnummer: 559254-3705

Momsregistreringsnummer: SE559254370501

E-post: info@iboxen.com

Telefon: 08-132113

16. Kundservice

 • 16.1
  Bolagets kundtjänst svarar på frågor kring Allmänna villkor och Bolagets Tjänster.

Telefonnummer: 08-132113

E-postadress: konsument.support@iboxen.com eller info@iboxen.com

Du kan ladda ner dessa Allmänna villkor genom du klickar på ”spara som” eller ”save as” i din webbläsare.

Skriv ut sidan