Skip to main contentSkip to navigationSkip to search

Användarvillkor

1. Om denna personuppgiftspolicy

Vi på iBoxen Infrastruktur Sverige AB, org.nr 559254-3705, iBoxen Management AB, org.nr 559276-8666 och Qlocx iBoxen Digital AB, org.nr 559301-6719 (”iBoxen”, ”bolaget” ”oss”, ”vi”) är måna om att skydda din integritet i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Denna policy riktar sig till dig i egenskap av användare av vår mobilapplikation, våra webbplatser, kund till oss eller våra samarbetsparters eller annan som vi har affärsrelationer eller liknande med. Syftet med denna personuppgiftspolicy är att förklara bland annat vem som är personuppgiftsansvarig, hur vi samlar in och använder personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter.

2. Varifrån kommer personuppgifterna?

Vi behandlar personuppgifter som vi inhämtat från dig i samband med din registrering i vår applikation och i samband med din användning av våra tjänster. Vi behandlar även personuppgifter som våra samarbetspartners delar med oss, exempelvis transportörer.

3. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Till största del är iBoxen personuppgiftsansvarig för de uppgifter som behandlas inom ramen för de tjänster som iBoxen. När du handlar hos oss kan vi behöva lämna ut dina uppgifter till andra för att tillhandahålla vår tjänst. I sådana fall kan den som mottagit uppgifterna vara självständigt personuppgiftsansvarig, mer om detta beskrivs under avsnitt 5.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka ändamål?

4.1 Ändamål: Administration och leverans­ av tjänster

BehandlingKategori av personuppgifter Lagringstid 
Utskick av sms om försändelseNamn Tills dess tjänsten är slutförd
 och maximalt tre år därefter 
Registrering i iBoxen-appenAdress  
Legitimering Telefonnummer 

Öppna lucka

 E-postadress 
Hantering av reklamationer

 Lokaliseringsuppgifter
 från din mobiltelefon
 om du har samtyckt till detta.

 
Erbjuda dig en översikt översikt
över tidigare försändelser via iBoxen
Orderinformation  
Star-rating i appen för
 användare av tjänsten ”boka lucka”


Laglig grund:

Fullgörande av avtal
Insamlingen och behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtal om leverans­ eller annan tjänst i vilken den registrerade är part.

Samtycke
Vi behandlar endast lokaliseringsuppgifter efter du gett ditt samtycke till det.

4.2 Ändamål: Utveckling av tjänsten

BehandlingKategori av personuppgifter Lagringstid 
Analys av hur du interagerar med iBoxen-appenÅlder12 månader
Framtagande av underlag för att
förbättra användarupplevelsen på vår
webbplats eller vår applikation i stort
Ort 
Framtagande av statistikKlickdata 

Analys av vilka tjänster du använt

Teknisk data om dina enheter 
Analys av respons- och klickdata

Öppning av och klick på länkar
 i digital kommunikation

 
Anonymisering eller pseudonymiseringBesökshistorik och annan
 information om hur du har
 interagerat med webbplatsen
 
Cookies, se här för mer information


Laglig grund:

Berättigat intresse
Behandlingarna är nödvändiga för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna förbättra och utveckla våra system för att ge dig och andra kunder en bra användarupplevelse av våra tjänster.

Samtycke
Uppgifter som hämtas från eller lagras i din terminalutrustning, exempelvis cookies behandlar vi endast efter ditt samtycke till sådan behandling i den mån sådan behandling inte är nödvändig för att använda webbplatsen.

4.3 Ändamål: Administrera betalning och bokföring

BehandlingKategori av personuppgifter Lagringstid 
Hantering och lagring av personuppgifter
för att upprätta och hantera bokföring
Namn7 år eller i enlighet med
 god bokföringssed enligt
 gällande bokföringslagstiftning
Hantering av betalningTelefonnummer 
Verifikation
Personnummer


Laglig grund:

Rättslig förpliktelse
Viss behandling är nödvändig för att vi ska fullgöra våra rättsliga förpliktelser föreskrivna i bland annat bokföringslagen (1999:1078).

Fullgörande av avtal
Behandlingen är ett nödvändigt led i administrationen och fullgörandet av avtalet mellan dig och oss.

4.4 Ändamål: Hantering av kundserviceärenden

BehandlingKategori av personuppgifter Lagringstid 
Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundserviceNamn 12 månader
 efter avslutat kundserviceärende.
 Vid eventuell tvist kan vi komma
 att spara uppgifter längre i den
 mån det krävs för att tillvarata
 våra rättsliga intressen
Utredning av eventuella klagomål, reklamationer och supportärendenE-postadress 
 Telefonnummer 

Personnummer 

 Försändelse-ID

 
Ärendehistorik  
Information som lämnats i
 kontakter med kundservice
Annan information om
 din försändelse


Laglig grund:

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden. Behandlingen är baserad på en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen där vi har ett berättigat intresse att kunna besvara dina frågor, följa upp kundärenden och kommunicera med dig på ett korrekt och fullständigt sätt.

4.5 Ändamål: Marknadsföring av iBoxens produkter

BehandlingKategori av personuppgifter Lagringstid 
Utskick av marknadsföring av iBoxenBox där du hämtar din
 försändelse
1 år från köp av tjänst från iBoxen för
 dig som köpt tjänst direkt från iBoxen.
 I annat fall lagrar vi uppgifter för detta
 ändamål tills du drar tillbaka
ditt samtycke
Annan information som finns
 lagrad om dig i iBoxen-appen
 


Laglig grund:

Berättigat intresse
För dig som köpt tjänster direkt från iBoxen. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster. Vårt berättigade intresse förstärks av att du inte har invänt (s.k. opt-out) från denna behandling. Om du meddelar oss att du inte vill ta emot marknadsföring från oss kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för sådana ändamål.

4.6 Ändamål: Visa erbjudanden från våra samarbetspartners

BehandlingKategori av personuppgifter Lagringstid 
Visa relevant marknadsföring i iBoxen-appen baserat på var du hämtar ditt paket­Box där du hämtar din
 försändelse
I samband med att du hämtar din försändelse
 och upp till 30 dagar därefter.
Annan information som finns
 lagrad om dig i iBoxen-appen
 


Laglig grund:

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra partners berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter. Vårt berättigade intresse förstärks av att du aktivt valt att ta del av ett erbjudande när du ska hämta ut en försändelse.

4.7 Ändamål: Personifierad marknadsföring i externa kanaler

BehandlingKategori av personuppgifter Lagringstid 
Insamling och analys av personuppgifter för att kunna visa riktade annonser i sociala medier och andra digitala plattformar baserat på insamlade uppgifter

Information lagrad i en cookie och andra
spårningstekniker, se här för mer information.
Lagringstid för cookies, se här
Överföring av personuppgifter till externa partners för markandsföringsändamålAnnan information som finns
 lagrad om dig i iBoxen-appen
 


Laglig grund:

Samtycke
Uppgifter som hämtas från eller lagras i din terminalutrustning, exempelvis cookies behandlar vi endast efter ditt samtycke till sådan behandling i den mån sådan behandling inte är nödvändig för att använda webbplatsen.

4.8 Ändamål: Förhindra bedrägeri, missbruk av iBoxens tjänster eller brottslighet

BehandlingKategori av personuppgifter Lagringstid 
Utredning och uppföljning av misstänkt bedrägeri, missbruk eller brottslighetNamn 1 år från att uppgifterna samlats in
 eller längre tid vid utredning
 av misstänkt beteende
Analys av beteendemönster hos misstänka individerAdress 
Utlämnade av uppgifter till rättskipande myndigheter vid misstanke om brottPersonnummer
 Telefonnummer 

E-postadress 

Information om uthämtad försändelse

 
Transaktionsuppgifter 
Orderinformation
Annan information som har
 samlats in tidigare


Laglig grund:

Berättigat intresse
Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra att våra tjänster används i olagliga eller olämpliga syften. Ibland kan vi också ha en rättslig förpliktelse att genomföra behandlingen i detta syfte.

5. Överföring av personuppgifter

För att våra tjänster inom ramen ska fungera kan vi komma att behöva dela vissa personuppgifter med andra såsom betaltjänstleverantörer och logistikleverantörer. I de flesta fall är vi fortfarande ansvariga och mottagare av sådana personuppgifter är våra personuppgiftsbiträden för behandlingen, såsom i förhållande till våra IT-leverantörer. I andra fall är mottagaren självständigt personuppgiftsansvariga för behandlingen, såsom betaltjänstleverantör. Det kan även förekomma sådana behandlingar som innebär att mottagaren är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med iBoxen.

Dina personuppgifter behandlas främst inom EU/EES men för vissa behandlingar behandlas personuppgifter i ett land utanför EU/EES, exempelvis när en av våra underleverantörer bedriver sin verksamhet från ett land utanför EU/EES. Vid sådana överföringar kommer vi att vidta alla rimliga tekniska och legala åtgärder för att säkerställa integriteten för överförda personuppgifter och att säkerheten för behandlingen av dessa uppfyller en adekvat skyddsnivå i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Det gör vi exempelvis genom att vi använder standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen i våra avtal med sådana underleverantörer kombinerat med lämpliga skyddsåtgärder. I annat fall överför vi endast uppgifter till länder som omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå.

6. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Profilering innebär automatisk behandling av personuppgifter som består i att personuppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dig, exempelvis personliga preferenser, intressen, beteende eller vistelseort.

Profilering kan användas för att optimera din upplevelse av våra tjänster, exempelvis genom att föreslå relevanta produkter baserat på hur du använder applikationen. Detta görs genom att samla in data från dig som sedan med hjälp av algoritmer och AI-teknik jämför den informationen med vad andra kunder anser är av intresse.

Profilering kommer inte att användas för att fatta automatiserade beslut som har rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

7. Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi bevarar inga personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna behandlas för, eller så länge som det krävs enligt lag och enligt de principer som anges i avsnitt 4 ovan. Därefter raderas eller anonymiseras uppgifterna. För att fastställa de perioder under vilka vi bevarar personuppgifter beaktar vi särskilt de krav som följer av dataskyddslagstiftning, föreskrifter och rekommendationer från myndigheter samt branschpraxis.

8. Vilka är dina rättigheter?

8.1 Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Det är kostnadsfritt 1 gång per år. Registerutdraget skickas till dig inom 1 månad från det att begäran inkommit.

8.2 Rättelse, radering, begränsning och invändning

Du kan be oss att rätta felaktig information som vi har om dig. Du kan även be oss att radera information som inte längre är nödvändig för det ändamålet som den samlades in för, begära begränsning av behandlingen och/eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Vissa rättsliga skyldigheter kan dock förhindra oss från att omedelbart radera viss information.

8.3 Invändning mot behandling för marknadsföringsändamål

Du kan begära att vi inte ska behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. I praktiken kommer du vanligtvis att uttryckligen, på förhand, godkänna att vi får använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål, och/eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att avböja (”opt-out”) från användningen av personuppgifterna för marknadsföringsändamål.

8.4 Återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke görs det genom att kontakta vår kundservice på info@iboxen.com. Samtycke till cookies återkallas dock lättast i webbläsaren, se avsnitt 9 för mer information om cookies.

8.5 Dataportabilitet

Du kan utöva din rätt till dataportabilitet, under vissa omständigheter, genom att dina personuppgifter som du har försett oss med överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

8.6 Klagomål

Du kan när som helst skicka in ett klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddslagstiftning.

9. Tredje parts webbplatser och cookies

iBoxens webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter. För information om cookies se här.

10. Ändringar

Ändring av personuppgiftspolicyn kan ske när som helst. Den senaste versionen ligger alltid tillgänglig på iBoxens hemsida, www.iboxen.com.

11. Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har några frågor eller begäran som är relaterade till denna personuppgiftspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår kundtjänst på info@iboxen.com

Villkor C2C (Boka Lucka)

Försändelser (det du lägger i en lucka) får inte innehålla följande:

  1. explosivt, brand-, miljö- eller hälsofarligt gods, eller gods som på annat sätt kan orsaka skada eller annan olägenhet i eller vid iBoxen
  2. dyrbart och stöldbegärligt innehåll, t ex guld, ädelstenar eller kontanter
  3. växter, färskvara eller annat gods som kräver kyla eller värme
  4. döda och levande djur
  5. smittförande ämnen, kategori A (UN 2814, UN 2900)
  6. biologiskt ämne kategori B (UN 3373) som inte är förpackad enligt ICAO-TI och IATA- DGR:s förpackningsinstruktion PI 650
  7. övriga medicinska och biologiska prover som inte är förpackade på ett säkert sätt (se Folkhälsomyndighetens anvisningar)
  8. gods vilket omfattas av lagliga restriktioner gällande införsel till eller utförsel från Sverige
  9. alla typer av gods som är olagliga enligt lag att inneha, förvara eller disponera såsom narkotiska preparat, illegala droger, vapen och ammunition

Kakor (cookies)

På vår webbplats iboxen.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies: En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Varför vi lagrar cookies från vår webbplats är för att vi ska kunna veta om ni besökt oss samt för att optimera upplevelsen på webbplatsen så bra som möjligt för dig.

Cookies som vi använder

 KällaCookie Varaktighet Syfte 
 Google Analytics_ga  2 årStatistik, lagra och räkna sidvisningar  
 _gat_Waas 1 minutStatistik, läsa och filtrera förfrågningar från bottar 
 

_ga_3J1NT5H8ST 

 2 årStatistik, lagra och räkna sidvisningar 
 _gid  1 dagStatistik, lagra och räkna sidvisningar 
 LinkedInlidc  1 dagMarknadsföring/spårning, lagra utförda åtgärder
 på hemsidan 
 li_gc  2 årLagra besökarens godkännande av
 icke-funktionella cookies 
 bcookie  2 årMarknadsförning/spårning, spara webbläsardetaljer 
 lang Till surfningen avslutas Spara besökarens språkinställning 
Facebook _fbp 3 månader Marknadsföring, spåra besökare mellan sidor. 

Skriv ut sidan